Sunday, December 30, 2007

Nou ia


O ku'u wahi o_pu_ weuweu la, nou ia

Let my little clump of grass be yours
.

Saturday, December 29, 2007

Ka_pa'a loa


Kapu ma ka honua, ka_pa'a loa

The world seems to be standing still
.

Friday, December 28, 2007

Alo lani


I ha_nau 'ia he alo lani

Born with a heavenly presence
.

Thursday, December 27, 2007

Pili kau


He aloha pili kau no ke_ia 'aina

My love for this land will always be deep within my heart
.

Wednesday, December 26, 2007

Kai 'ale'ale


I koko i loko o ka 'ape nalu
ka 'ape'ape kai 'ale'ale

Into the folds of the rolling surf
the froth of the heaving sea
.

Tuesday, December 25, 2007

Mele Kalikimaka


Merry Christmas!
.

Monday, December 24, 2007

Ahiahi


Ahiahi Kalikimaka

Christmas Eve
.

Sunday, December 23, 2007

O' ululoa


O' ululoa ka 'aina o mohala

The virgin land sprang into bloom
.

Saturday, December 22, 2007

Alokele


Alokele ke 'ike aku i ke alo o ia kuahiwi

A pleasure to see the face of that mountain
.

Friday, December 21, 2007

Ulu ma


Ulu ma ka na_helehele

Inspired in the forest
.

Thursday, December 20, 2007

'Aku_'aku_


'Aku_'aku_ ka ihu o ka wa'a

The prow of the canoe rises and falls
.

Wednesday, December 19, 2007

Ha'oha'o


Ha'oha'o la i ka 'ihi'ihi o ia wai la

Wondering at the great sacredness of that water
.

Tuesday, December 18, 2007

Ano


Ano wale mai no_ ko_ aloha

Your love overpowers me
.

Monday, December 17, 2007

Ku_


Ku_ i ka 'aka

Funny
.

Sunday, December 16, 2007

E ala mai


E ala mai 'oe au e moe loa nei
E ala mai 'oe e moe loa nei
Ala mai ho'i

Awake from your long sleep
Awaken, you who sleep so long
Indeed, awaken!
.

Saturday, December 15, 2007

Kaleka'aka


'O Kaleka'aka

O watery reflection
.

Friday, December 14, 2007

Haukea


'O ka haukea o Maunakea

O the snow of Mauna Kea
.

Thursday, December 13, 2007

I nui


I nui ke aho a pa_ ka 'ili i ke kai
No ke kai ho'i ua 'a_ina

Take a deep breath until
you touch the surface of the sea
For the sea indeed is this land
.

Wednesday, December 12, 2007

Wa_hini


A 'o kealoalokea

O the fair beloved one
.

Tuesday, December 11, 2007

Kohala


Ke'ike aku i ka nani o Kohala

The view of the beauty of Kohala
.

Monday, December 10, 2007

'O ke aka


'O ke aka ka_ 'oukou, e_ ke akua,
'o ka 'i'o ka_ ma_kou

Yours is the essence, o god,
ours the material part
.

Sunday, December 09, 2007

Ha pa'a ai


He ino nou, he pa'a 'ia, ha pa'a ai

A storm made by you,
let it be fixed, let it be done
.

Saturday, December 08, 2007

'O_nohi


Kau ka 'o_nohi ali'i i luna

The royal eyes rest above
.

Thursday, December 06, 2007

Kumu kahi


Ho'i ke ao o ke kuahiwi,
ho' ka makani ia kumu kahi

The cloud returns to the mountain
and the wind returns whence it came
.

Wednesday, December 05, 2007

Wai nui


Hana 'ia mailaka wai a_ 'ono

The waters were made sweet
.

Tuesday, December 04, 2007

Ka loa


Ka loa o ke kanaka e hele ana
make i ka 'o_pa_ malo'elo'e

The long path that people journey upon
weary and aching with stiffness
.

Monday, December 03, 2007

Kamapua'a


'O ka pua'a nui a Hina
a 'o i hele ma ke 'okuna
ko inoa pua'a ia, e o_ mai

O the great pig of Hina
rooting as he wanders
here is your pig name chant- answer!
.

Sunday, December 02, 2007

Mohala


Ka nani o na pua i mohala

Behold the beauty of the blossom
as it unfolds
.